شرکت "فناوری و ارائه دهنده" فعالیت های خود را به
اجرا می رساند در زمینه های زیر: 

 1 - توسعه و تولید دستگاه لایه نشانی در خلأ 

برای استفاده ازپوشش های کاربردی،
عبارتند از:

- برای لایه نشانی لایه حفاظتی در وکیوم تزئینی 

- برای لایه نشانی لایه تقویتی در پوشش وکیومی  

- برای لایه نشانی پوشش وکیومی 

2 - تولید خطوط تکنولوژیکی لایه نشانی وکیومی 

3 - می سازد تجهیزات پرداخت الکترولیتی پلاسما با ظرفیت های مختلف  

4- طراحی ساخت و تولید قطعات وکیومی: مگنترونها، تبخیر قوسی شکل وکیومی، اتاق های وکیوم، کاتد 

5 - تعمیر، بازسازی، نوسازی دستگاه لایه نشانی در خلأ داخلی و خارج از کشور 

6 - خدمات، آموزش پرسنل فنی مشتریان

نمایندگان ما

محصولات شرکت های ما شناخته شده است هم در
داخل و هم  در خارج از کشور.می توانید بشناسید ما را در بازار جهانی